logotip tvrheinland 

                                                                               Salvador Espriu, 10 (08700) Igualada  Tel: 93 805 55 75 
 - Email: igualada@maristes.cat

                                                                                                     Centre concertat per la Generalitat de catalunya

xerradainformativa

ESO

ESO (4)

DESCRIPCIÓ:

L'educació secundària obligatòria (ESO) . Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

CONTINGUTS:

Competències bàsiques

Competències transversals

Competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Competències metodològiques:

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre

Competències personals:

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades a conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Matèries de primer, segon i tercer curs

 • Ciències de la naturalesa*
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura *
 • Llengua estrangera*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologies*
 • Tutoria
 • Religió (voluntària)
 • Matèries optatives

*Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels tres primers cursos.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d'incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa.

Matèries de quart curs

Matèries oibligatòries

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació ètica cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (voluntària)

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

CONTINUÏTAT:

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

 • els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
 • la formació de persones adultes;
 • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
 • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

MEDIACIÓ

 Educar en la convivència és una tasca prioritària a la nostra escola. És per això que fa tres cursos es comença a impulsar la Mediació Escolar.

 

Què s’entén per Mediació?

 

“ És un procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones enfrontades es reuneixen en presència d’un mediador i mitjançant el diàleg busquen sortides al problema d’una forma conjunta”

 

Quines són les característiques de la Mediació ?

      1.És un procés voluntari.

      2.És confidencial. Es tracta el problema en un espai de confiança en el qual es garanteix que el problema no en transcendirà fora.

      3.Els acords i decisions les prenen lliure i responsablement les persones que estan en conflicte; el mediador només recull els acords.

 

Claus de la Mediació?

 • És una estratègia per afavorir la convivència.
 • No intenta anular les normes existents i complementar-les. No és sancionadora.
 • Intenta donar les eines suficients per redreçar situacions compromeses.
 • El rol del mediador és oferir suport i confiança i que cadascuna de les parts implicades aporti solucions per resoldre el conflicte. Es tracta d’arribar a acords escollits lliurement i no imposats.

Com sol·liciten mediació els alumnes?

La sol·licitud de mediació es realitza a través de diversos canals:

      1.Demanar la fitxa de mediació al tutor/a o a secretaria i dipositar-la a la bústia de mediació.

      2.Enviar el formulari de sol·licitud al correu de mediació a

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la        

  

 

 

En aquest espai disposeu dels criteis d'avaluació d'ESO, tant generals com àrea per àrea. Aquests criteris s'han modificat i es publiquen en data 25 setembre del 2017.

En aquest espai trobareu informació de com ens organitzem i el funcionament propi de l'etapa de secundària, així com els acords metodològics pel curs 2017-18.

En aquest espai trobareu les Guies dels alumnes de Secundària curs 2016-17 que els han de servir per a conèixer el curs i la organització pròpia.

vtn

extraescolarsbanner

image001

mxi logos versions cmyk-01

 MEDIACIÓ
You are here